Monitoring

MONITORING WIZYJNY

w Szkole Podstawowej Nr 15 w Kielcach

Informujemy, że w w Szkole Podstawowej Nr 15 im. Tadeusza Kościuszki w Kielcach jest zainstalowany monitoring wizyjny. Nagrania obrazu będą przechowywane nie dłużej niż 1 miesiąc od dnia nagrania. W sytuacjach spornych lub wymagających wyjaśnienia – przez okres nie dłuższy niż do czasu zakończenia postępowania.

Zgodnie z art. 108a. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 i 1000) monitoring ma służyć poprawie bezpieczeństwa i porządku publicznego osób przebywających w strefie szkoły, przede wszystkim uczniów, ich rodziców/opiekunów prawnych, pracowników szkoły, ale również innych osób odwiedzających placówkę oświatową. Naszym celem jest też zabezpieczenie mienia szkoły i w/w osób.

Monitoring swoim zasięgiem obejmuje hol przy wejściu głównym oraz najbliższe otoczenie budynku szkoły i ciągi komunikacyjne mieszczące się na terenie placówki.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych (wizerunku) jest ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą i wykonanie zadania w interesie publicznym tj. zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia (art. 6 ust. 1 lit d i lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO).

Zapewniamy, że dane osobowe są przetwarzane z poszanowaniem praw i wolności, w granicach obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Informujemy, że nagranie z monitoringu możemy przekazywać instytucjom powołanym do zapewnienia bezpieczeństwa i przestrzegania prawa np. policji, sądom.

Osobą odpowiedzialną (Administratorem Danych Osobowych) za przetwarzanie danych osobowych pozyskanych przez monitoring jest dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 15
im. Tadeusza Kościuszki w Kielcach, ul. Leszczyńska 8, który powołał Inspektora Ochrony Danych - kontakt: r.januchta@sp15.kielce.eu

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z RODO, tj.:

1) Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia,

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych,

2) W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

3) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych Szkoła przeanalizuje czy podstawy do dalszego ich przetwarzania po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

Informujemy, że Państwa dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani procesie profilowania. Monitoring w Szkole działa w oparciu o Regulamin monitoringu.

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Tadeusza Kościuszki
25-321 Kielce, ul. Leszczyńska 8
tel.: +48 (41) 36-76-195  
e-mail: sekretariat@sp15.kielce.eu

ZOUM Kielce