Regulamin Biblioteki

REGULAMIN BIBLIOTEKI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
nr 15 im. Tadeusza Kościuszki w Kielcach

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz  rodzice (w uzasadnionych przypadkach).
 2. Ze zbiorów zgromadzonych w bibliotece można korzystać: wypożyczając do domu, czytając lub przeglądając w czytelni (księgozbiór podręczny, czasopisma).
 3. Płyty CD i DVD udostępniane są tylko nauczycielom.
 4. Uczeń może jednorazowo wypożyczyć 3 książki na okres 30 dni (w wyjątkowych sytuacjach np. przygotowania do konkursów przedmiotowych liczba wypożyczonych egzemplarzy i termin zwrotu mogą być zwiększone).
 5. Termin zwrotu książek może ulec prolongacie (od 1 tygodnia do 1 miesiąca).
 6. Przetrzymywanie książek wiąże się z konsekwencjami określonymi w szkolnym Regulaminie ocen zachowania.
 7. Tydzień przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.
 8. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
 9. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek. Wszelkie zauważone uszkodzenia książki należy zgłosić nauczycielowi - bibliotekarzowi.
 10. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę, zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia tego samego tytułu lub innego wskazanego przez nauczyciela - bibliotekarza. W przypadku niewywiązania się z w/w punktu uczeń zostaje zawieszony w prawach czytelnika do momentu odkupienia zagubionego/zniszczonego egzemplarza.
 11. W bibliotece obowiązują zasady kulturalnego zachowania, umożliwiające pracę innym użytkownikom.
 12. Książki z księgozbioru podręcznego podaje nauczyciel-bibliotekarz.
 13. Zasady wypożyczania podręczników określa odrębny regulamin
 14. Zasady korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej określa odrębny regulamin.
 15. Regulamin dopuszcza wprowadzanie aneksów.
 16. W bibliotece nie wolno spożywać posiłków, rozmawiać przez telefon.

Regulamin obowiązuje od dn. 01.09.2018. r.

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Tadeusza Kościuszki
25-321 Kielce, ul. Leszczyńska 8
tel.: +48 (41) 36-76-195  
e-mail: sekretariat@sp15.kielce.eu

ZOUM Kielce